Trang nhất » Tin Tức » VĂN BẢN

Số: 955 /SGD&ĐT-CĐNVIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG CÁC ĐƠN VỊ, TRƯỜNG HỌC, NĂM HỌC 2011- 2012

Thứ năm - 29/09/2011 10:26
HƯỚNG DẪN CỦA SỞ GIÁO DUC & ĐÀO TẠO VÀ CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH LÂM ĐỒNG VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG CÁC ĐƠN VỊ, TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2011- 2012
Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ v/v "Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan"; Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 1/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo V/v: “Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học”; Công văn số 254/CĐN ngày 26/9/2003 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ - công chức trong ngành Giáo dục - Đào tạo và Hướng dẫn số 223/CV-LĐLĐ ngày 26/11/2008 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng v/v hướng dẫn Hội nghị CBCC hng năm; đồng thời căn cứ các văn bản pháp quy hướng dẫn về quyền tự chủ, tự chiu trách nhiệm của cơ sở, Chỉ thị năm học của Bộ GD&ĐT, của UBND tỉnh và Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục – Đào tạo Lâm Đồng. Sở Giáo dục & Đào tạo - Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng hướng dẫn các đơn vị, trường học trong toàn nganh tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động đầu năm học 2011 – 2012 như sau:
I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Phát huy dân chủ, công khai trong các hoạt động lãnh chỉ đạo của đơn vị - trường học nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ mục tiêu kế hoạch năm học và Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị, trường học trong năm học 2010 -2011 và xây dựng kế hoạch - chỉ tiêu cụ thể, đoàn kết quyết tâm ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011 - 2012.
2. Họp Liên tịch, phân công trách nhiệm chuẩn bị chu đáo, tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ, đoàn kết. 3. Nguyên tắc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động phải tiến hành từ Tổ(khối) - khoa - phòng, sau đó mới tổ chức Hội nghị toàn đơn vị.
II- NỘI DUNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC HÀNG NĂM:
Bám sát Chỉ thị về nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 của Sở GD&ĐT, hội nghị tập trung thực hiện những nội dung sau :
1. Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ nhà trường, quy chế chuyên môn. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học trước, Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học qua. Xây dựng, thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm học mới với chủ đề “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” – tiếp tục phát động phong trào thi đua “2 tốt”; “2 giỏi”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các cuộc vận động, các phong trào khác của ngành : cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chỉ thị 03-CT/BCT của Bộ Chính trị cụ thể hóa bằng cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; cuộc vận động ”Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”
2. Thủ trưởng đơn vị, Hiệu trưởng trường học tiếp thu ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ - viên chức; giải đáp thắc mắc kiến nghị của cán bộ - công chức trong đơn vị, trường học một cách thoả đáng.
3. Bàn các biện pháp cải tiến điều kiện, lề lối làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ – công chức- viên chức trong đơn vị.
4. Ban Thanh tra nhân dân của đơn vị, trường học báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác và bầu Ban Thanh tra nhân dân theo quy định hiện hành. 5. Tham gia ý kiến về những vấn đề được quy định tại điều 17 của Qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. 6. Báo cáo kết quả xếp loại , kết quả thi đua khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích của đơn vị, trường học trong năm học qua, phát động và đăng ký thi đua trong năm học mới. Ký cam kết thi đua giữa Thủ trưởng, đại diện người lao động, tổ khối,…
III- QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC:
1. Trước lúc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động:
1.1- Thủ trưởng đơn vị, Hiệu trưởng nhà trường triệu tập Hội nghị thành phần gồm liên tịch của đơn vị, trường học (tùy tình hình thực tế, có thể mời thêm một số trưởng các phòng ban, khoa, tổ chuyên môn, trong đó cần cung cấp đầy đủ các văn bản chỉ đạo năm học của cấp trên cho các thành viên. Qua Hội nghị, thống nhất mục đích yêu cầu, mục tiêu kế hoạch, phân công trách nhiệm chuẩn bị nội dung Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động.
1.2- Thủ trưởng đơn vị, Hiệu trưởng trường học trực tiếp chuẩn bị dự thảo kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong năm học trước. Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học mới. Xây dựng dự thảo mới hoặc sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ, bổ sung các quy định của đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, trường học. Đồng thời dự thảo phải được gởi cho các thành viên trong liên tịch và trưởng khoa, trưởng các phòng ban, tổ (khối) trưởng chuyên môn góp ý. Bộ phận kế toán - tài vụ giúp Thủ trưởng đơn vị, Hiệu trưởng trường học chuẩn bị báo cáo việc thực hiện kinh phí (ngân sách – ngoài ngân sách) của đơn vị, việc thu chi quỹ tự có, quỹ phúc lợi, gởi cùng dự thảo để các bộ phận thảo luận.
1.3 Ban chấp hành Công đoàn cơ sở chuẩn bị báo cáo tổng kết thi đua trong năm học 2010 - 2011, nội dung thi đua trong năm học 2011 - 2012. Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động trong năm học qua (nhiệm kỳ qua), phương hướng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong năm học mới (nhiệm kỳ mới). Chuẩn bị nhân sự bầu vào Ban thanh tra nhân dân nếu hết nhiệm kỳ, hoặc bầu bổ sung nếu thiếu. Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân phải đđược Ban chấp hành công đoàn cơ sở góp ý và được Chủ tịch Công đoàn cơ sở ký, đóng dấu.
1.4 Thủ trưởng đơn vị, Hiệu trưởng trường học tiếp thu, tu chỉnh, hoàn thiện dự thảo báo cáo. Thủ trưởng đơn vị, Hiệu trưởng trường học và Chủ tịch Công đoàn cơ sở quyết định triệu tập Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động, đồng thời gửi các văn bản dự thảo (lần 2) xuống các bộ phận để tiến hành Hội nghị cán bộ, vin chức, người lao động phòng, ban, khoa và các bộ phận tương đương (tổ, khối,…) trực thuộc đơn vị, trường học. * Thủ trưởng đơn vị, Hiệu trưởng trường học phải báo cáo kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động cùng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học mới của đơn vị, trường học lên cơ quan cấp trên trực tiếp để có ý kiến chỉ đạo truớc khi tiến hành Hội nghị.
2. Đối với cơ quan, trường học có 150 cán bộ, công chức trở xuống thì tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động toàn đơn vị, trường học. Nếu có trên 150 cán bộ, công chức thì có thể tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức, người lao động do Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động phòng ban, khoa, tổ chuyên môn bầu cử. Các đại biểu hội nghị là những người không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên và phải đạt được ít nhất 50% số người tham dự họp tán thành và theo nguyên lấy từ người có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số đại biểu được phân bổ cho đơn vị. Số đại biểu được bầu cử đi dự Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động đơn vị, trường học là 50% trong tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên của phòng ban, khoa, tổ của mình. * Đại biểu đương nhiên của Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động bao gồm: - Thủ trưởng, các phó Thủ trưởng cơ quan. - Bí thư Đảng ủy (hoặc Bí thư Chi bộ). - BCH công đoàn cơ sở của đơn vị (trường học). - Ban thanh tra nhân dân. - Bí thư Đoàn Thanh niên Hồ Chí Minh. - Trưởng ban nữ công. -Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn trở lên.
3. Chương trình Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động:
3.1 Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động tại phòng, ban, khoa và các bộ phận tương đương (tổ, khối chuyên môn...):
a. Chủ trì Hội nghị: Trưởng phòng (ban) hoặc tổ - khối trưởng và Chủ tịch Công đoàn hoặc Tổ trưởng Công đoàn cùng cấp. Chủ trì hội nghị cử Thư ký để ghi biên bản Hội nghị.
b. Tiến trình Hội nghị gồm: - Báo cáo của Trưởng phòng (tổ trưởng) bộ phận về việc thực hiện nhiệm vụ của bộ phận mình. - Báo cáo về ngân sách, thu chi tài chính của đơn vị (nếu có) - Thảo luận dự thảo báo cáo của bộ phận và dự thảo báo cáo của thủ tnrởng, hiệu trưởng trường học. - Kiến nghị của đoàn viên lao động đối với thủ trưởng (hiệu trưởng ) và BCH công đoàn cơ quan. - Bầu đại biểu đi dự Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan,trường học (nếu có). - Đăng ký thi đua của cá nhân, tập thể.
c. Sau khi Hội nghị của đơn vị kết thúc, các ý kiến. kiến nghị đóng góp của cán bộ, công chức được ghi đầy đủ và gửi lên cho Chủ tịch công đoàn cơ quan, trường học để tổng hợp. Các kiến nghị liên quan đến quản lý thì chuyển cho Thủ trưởng (Hiệu trưởng ). Các kiến nghị liên quan đến BCHCĐ cơ sở thì BCHCĐ cơ sở chuẩn bị giải trình.
d. Thủ trưởng (Hiệu trưởng) bổ sung dự thảo báo cáo tổng kết và kế hoạch chỉ đạo năm học mới.
3. Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động toàn cơ quan, trường học:
a. Chủ trì Hội nghị: Thủ trưởng cớ quan, Chủ tịch Công đoàn cơ quan, 01 đại biểu cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chủ trì Hội nghị cử thư ký hội nghị từ 1 đến 2 người.
b. Tiến trình Hội nghị bao gồm:
bl. Thủ trưởng đơn vị, Hiệu trưởng trường học trình bày báo cáo (hoặc báo cáo tóm tắt) về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, trường học và Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học qua; đồng thời báo cáo kế hoạch, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học mới.
b2. Chủ tịch Công đoàn cơ quan báo cáo kết quả triển khai Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động ở các bộ phận trong đơn vị, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cán bộ - công chức các bộ phận.
b3. Thủ trưởng (Hiệu trưởng) và Chủ tịch công đoàn cơ sở trả lời các ý kiến, kiến nghị.
b4. Lãnh đạo cơ quan báo cáo kinh phí, việc thu chi, quản lý và sử dụng ngân sách, quỹ phúc lợi, quỹ tự có của cơ quan.
b5. Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân.
b6. Thông qua hoặc bổ sung quy định mới về các mặt như khen thưởng, bồi dưỡng cán bộ, sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ tự có... của cơ quan, trường học (nếu có).
b7. Thảo luận của Hội nghị về các báo cáo. Lưu ý, nếu có các ý kiến khác với phần đã bổ sung thì thảo luận có thể kết hợp bằng các tham luận chuyên đề phân tích, đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề lớn, tháo gỡ các vướng mắc ...
b8. Phát biểu của đại biểu cấp trên (nếu có).
b9. Thủ trưởng đơn vị, Hiệu trưởng trường học tóm tắt nội dung kết quả Hội nghị, thông qua một số chỉ tiêu, biện pháp cơ bản, thông qua quy chế chi tiêu nội bộ và biểu quyết.
bl0. Bầu Ban Thanh tra nhân dân (nếu hết nhiệm kỳ, hoặc bầu bổ sung).
bll. Chủ tịch công đoàn cơ sở báo cáo về phong trào thi đua, kết quả thi đua, tuyên dương khen thưởng của năm học trước, tổng hợp đăng ký thi đua các bộ phận, các danh hiệu đăng ký thi đua của nhà trường và đoàn thể trong năm học mới, phát động phong trào thi đua, hưởng ứng chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục tịan diện”.
b.12 Thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động.
b.13 Chủ tịch đoàn tổng kết hội nghị.
b.14 Bế mạc Hội nghị. c. Hội nghị cán bộ, vin chức, người lao động toàn đơn vị, trường học được xem là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị hoặc 2/3 số đại biểu được triệu tập có mặt dự Hội nghị. Nghị quyết, quyết định của Hội nghị có giá trị khi có hơn 50% số người dự Hội nghị tán thành và không trái với quy định của pháp luật và của ngành.
IV- THỜI GIAN VÀ THỜI ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG HÀNG NĂM:
1. Thời lượng : Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động tại các Phòng, ban, Khoa, tổ khối: 1/2 ngày Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động toàn đơn vị : 1/2 ngày .
2. Thời gian: - Tất cả các cơ quan quản lý giáo dục, các Trung tâm GDTX và các trường học hoàn thành Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động trước ngày 30/9/2011. Riêng Công ty Sách - Thiết bị trường học Lâm Đồng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện theo Thông tư liên tịch số 147/TLĐ ngày 3/2/1996 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước ngày 30/1 hàng năm.
V- SAU HỘI NGHỊ CÁN BỘ – VIN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG:
1. Chủ tịch đoàn Hội nghị có trách nhiệm hoàn chỉnh Nghị quyết hội nghị, in sao gửi xuống cho các đơn vị phòng ban, khoa hoặc đơn vị tương đương để thực hiện. Các đơn vị, trường học gửi báo cáo kiểm điểm kết quả công tác và báo cáo kết quả Hội nghị cho Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành chậm nhất 10 ngày sau khi đã tổ chức Hội nghị.
2. Trách nhiệm của phòng ban, khoa hoặc cấp tương đương: Tổ chức thực hiện chương trình, nghị quyết hội nghị cán bộ - công chức tại bộ phận, đồng thời thường xuyên báo cáo quá trình triển khai và những vướng mắc lên Thủ trưởng đơn vị, Hiệu trưởng trường học và Công đoàn cơ sở để chỉ đạo và giải quyết.
3. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở: Cùng với Thủ trưởng đơn vị, Hiệu trưởng trường học đôn đốc kiểm tra và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động. Ra quyết định công nhận và chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân theo quy định của pháp lệnh Thanh tra nhà nước. Tổ chức tốt các đợt thi đua có sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mà Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động đã đề ra.
4 . Để giúp Thủ trưởng đơn vị, Hiệu trưởng trường học và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động, hai bên bàn bạc và cử cán bộ theo dõi, tổng hợp và đề xuất biện pháp để Thủ trưởng đơn vị, Hiệu trưởng trường học và Ban chấp Công đoàn cơ sở xử lý kịp thời những phát sinh trong quá trình thực hiện. Sau mỗi học kỳ, Công đoàn và chính quyền kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, vin chức, người lao động và việc triển khai các phong trào thi đua, bổ sung các giải pháp để hoàn thành kế hoạch đã đề ra và thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị trường học biết. Trên cơ sở hướng dẫn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Hiệu trưởng trường học và Chủ tịch Công đoàn cùng cấp phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền - công đoàn cơ sở để tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động chu đáo, dân chủ, thiết thực bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Tác giả bài viết: SGD Lâm Đồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin cũ hơn

 

TỪ ĐIỂN - ANH VIỆT


Tra theo từ điển:


Giáo Dục Online

GIÁO DỤC ONLINE

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 539

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11997

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4328294

GƯƠNG SÁNG GIÁO DỤC

Gương Sáng Giáo Dục

Mail - Search

Mail - Search
moet mail
violympic
tuyéninh